Condicions generals de compra online 

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.autocaravanasegarra.com. L’acceptació de el present document comporta que l’usuari:

  • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • Que és una persona amb capacitat suficient per contractar/comprar.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
  • Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web www.autocaravanasegarra.com de prestador.

El venedor es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’usuari és de Autocaravanes Segarra, domicili social a l’ avinguda de Tàrrega, 53 (antiga crtra. N-II) 25200 Cervera (Lleida), correu electrònic info@autocaravanasegarra.com i número de telèfon +34 660.619.722.

L’usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a prestador.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (34/2002 d’11 de juliol)

Article 10. – Informació general

1. Sense perjudici dels requisits que en matèria d’informació s’estableixen en la normativa vigent, el prestador de serveis de la societat de la informació estarà obligat a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris de l’servei com als òrgans competents , accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la següent informació:

Direcció: Avinguda de Tàrrega, 53 antiga crtra. N-II 25200 Cervera (Lleida)
Correu electrònic: info@autocaravanasegarra.com

El número d’identifiació fiscal: DNI 46976090-Q

Objecte del Contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el venedor i l’usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

El procediment de contractació podrà ser realitzat en l’idioma castellà, català o anglès.

L’usuari podrà accedir de forma lliure als serveis oferts pel venedor, amb la possibilitat si ho desitja de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

En el cas de crear un nou usuari, el mateix usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a l’venedor la pèrdua o robatori de les mateixos o de l’possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

Haurà de crear un compte d’usuari i realitzar el corresponent registre omplint les dades que se li demanin.

Un cop registrat li arribarà un correu electrònic, confirmant-seu registre

Obtingut usuari i contrasenya, podrà realitzar la seva comanda seleccionant el producte que vulgui comprar, introduint d’aquesta manera a la cistella de compra.

Al carret de compra se li indicarà a més de l’preu del producte / servei (IVA INCLÒS), les despeses d’enviament si és que n’hi ha.

Un cop hagi comprovat totes les dades, haurà de fer “clic” en la corresponent casella acceptant les condicions generals de la contractació.

Després d’haver realitzat el “clic”, podrà realitzar el pagament del producte amb els mètodes de pagament corresponents, es formalitzarà la contractació, arribant-nos un correu electrònic amb la corresponent confirmació, sobre les característiques del producte, preus, forma de transport, data de contractació.

Lliurament de productes

El lliurament dels productes es realitzarà en l’adreça indicada un cop realitzada la compra. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a la empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència de l’destinatari.

Els productes tenen un temps d’enviament d’entre 2 i 10 dies des del moment en què realitza la compra, sempre i quant estigui en stock i li arribi el corresponent correu electrònic de confirmació. Les comandes realitzades en dissabte, diumenge o festiu, es tramitaran dilluns o dia laboral següent a l’festiu.

Els enviaments que realitzem tenen un cost, aquest dependrà de l’pes del producte i de el lloc de destinació on es trobi (Espanya, Europa, illes ..). Aquest preu el podràs veure detallat a la cistella de la compra un cop t’hagis registrat i indicat teu lloc de residència.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el correu electrònic info@autocaravanasegarra.com.

Preu i termini de validesa de l’oferta

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a l’producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase de la mateixa.

En tot pagament realitzat al venedor es pot demanar l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat a l’correu electrònic info@autocaravanasegarra.com.

Devolucions

El client disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte o la contractació de Servei per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte i / o servei, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies, Autocaravanes Segarra, no acceptarà devolucions.

Abans que venci el termini de desistiment, el client ha de comunicar al comerciant la seva decisió a retornar el producte. A aquest efecte, el client podrà utilitzar el correu electrònic info@autocaravanasegarra.com.

En el supòsit de voler fer la devolució de la compra d’un producte, s’han de complir els següents requisits per poder fer el reemborsament de el cost del producte.

  • El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar sense cap modificació / manipulació i ha de conservar les instruccions, documentació, accessoris i, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
  • La devolució a l’proveïdor / fabricant ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.
  • El client assumirà les despeses d’enviament per devolució.
  • No es procedirà a la devolució de cap article personalitzat pel client; per exemple, talls a mida, poratmotos personalitzats, articles comprats sota comanda…

Devolucions de productes defectuosos

El client tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada pel client.

No obstant això, el client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques o el funcionament dels béns.

El procediment de devolució serà el mateix establert anteriorment seguint les condicions particulars del fabricant / proveïdor.

Garanties

Els productes disposen de la garantia legal per falta de conformitat dels productes que es manifestin en un període de dos (2) anys a partir de la data de lliurament i de conformitat amb el que estableix la normativa d’aplicació. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

La garantia no inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, accidents elèctrics, instal·lació i / o utilització no conforme amb les instruccions d’ús o no efectuada pel servei tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials o productes peribles, sotmesos a desgast pel seu ús normal o consumibles.

Queden exclosos també de la garantia dels productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada pel fabricant o proveïdor.

Entre altres supòsits, el client no tindrà dret a exercitar la garantia dels productes i, en conseqüència, la garantia no és aplicable:

a) Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la garantia dels productes facilitada o de l’justificant de compra dels productes.

b) Si es manipula o repara el número d’identificació així com el producte garantit sense coneixement i autorització de l’servei tècnic o l’empresa emissora de la garantia.

c) Si no té el justificant de compra i l’albarà de lliurament dels productes.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació de l’certificat de garantia juntament amb el justificant de compra i l’albarà de lliurament dels productes.

El client haurà de seguir, en tot moment, el fullet informatiu de l’producte i les instruccions per al correcte ús i instal·lació del producte i tota la informació sobre la garantia.

El client podrà exercitar la garantia d’un producte segons la normativa vigent sobre garantia dels productes de consum. En cas de dubte, el client es pot posar en contacte amb el fabricant per rebre ajuda sobre els passos a seguir i la informació necessària per a la presentació de les reclamacions pertinents.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari.